Ateism

Om frågan inte dyker upp från publiken eller debattmotståndaren tar Hitchens gärna upp den själv - den om hur 1900-talets så kallade ateistiska diktaturer förbrutit sig mot mänskligheten och hur sekulära samhällen leder till förtryck. Här bemöter Hitchens kritiken genom att dela upp de olika fallen i tidig syd-europeisk fascism, Hitlers nationalsocialism, Stalins kommunism och Nordkoreas diktatur.

Fascism

Den fascism som dök upp i Europa i bland annat Italien och Spanien på 1930-talet hade starka kopplingar till katolska kyrkan och kan rent av sägas vara en gren av den högerextrema katolicismen. Den är på intet sätt ateistisk eller sekulär. Dessutom kan den japanska fascismen nämnas här, där kejsaren uttryckligen var en gud.

Nazismen

Hitler uttryckte visserligen ett avståndstagande från den protestantiska och katolska kristendomen men hade antagligen föredragit en arisk fornnordisk kult med sig själv i centrum (Nazisterna propagerade dessutom för sin egen, tredje variant av kristendom - 'den tyska folkkyrkan'). Katolska kyrkan samarbetade dock med nazisterna genom hela kriget och de flesta av Hitlers underhuggare var katoliker. På påvens order firades Hitlers födelsedag varje år i kyrkorna. Den enda nazisten som förvisades från katolska kyrkan efter kriget var Joseph Goebbels - och anledningen var att han hade gift sig med en protestant! Hans delaktighet i Förintelsen vägde lätt i det sammanhanget. Nazismen har dock med sin autoritetstro mer gemensamt med religionen än något annat.

Kommunismen

Stalin studerade till präst i sin ungdom och var mycket väl förtrogen med det ryska folkets underkastelse och acceptans av religiös överhöghet. Under århundraden hade tsaren ansetts vara ett mellanting mellan människa och Gud. Som fulländad diktator drog Stalin också nytta av detta och utnyttjade inte bara folkets undergivenhet utan lanserade också typiska religiösa idéer som underverk, inkvisition och envälde. Detta är så långt från ateistiska och sekulära ideal som man kan komma.

Nordkorea

Hitchens är en av få journalister som har varit i Norkorea och kan ge förstahandsinformation om livet i den stängda staten. Från morgon till kväll tackar och prisar människorna staten för det lilla de har. En evig tacksägelse och lovsång. Nordkorea är dessutom en nekrokrati, eftersom det fortfarande är Kim Il-sung, död sen 15 år, som är statschef. Hans son, Kim Jong-il, är bara ledare för partiet och befälhavare för armén. Fadern och sonen utgör alltså två tredjedelar av en treenighet där bara den helige anden saknas. Nordkorea är i allra högsta grad en diktatur av religiös karaktär.

Ett sekulärt samhälle

Hitchens efterlyser därefter ett exempel på en stat som anammat de klassiska upplysningsidéerna och de sekulära principerna och trots detta fallit i tyranni, förtryck, svält och krig. Inget sådant exempel har framlagts och därför kan man dra slutsatsen att ateism på intet sätt leder till tyranni, tvärt om. De barbariska exemplen ovan har snarare de religiösa karaktärsdragen gemensamt.

Ett viktigt tillägg till detta är den statistik som finns i FN:s Human Development Report från 2004 som ger mycket starka samband mellan hög religiositet i en stat och fattigdom, svält, förtryck och krig (ex Somalia, Afghanistan, etc). På samma sätt är sambandet mycket starkt mellan låg religiositet och välstånd, frihet och fred (ex Sverige, Canada). Observera att detta inte indikerar något orsakssamband i sig, men det visar med tydlighet att religion inte leder till bättre samhällen.